Ανοιχτή ρινοπλαστική (open structure rhinoplasty)

ΡινοπλαστικήΗ φιλοσοφία της τεχνικής στηρίζεται στην διατήρηση της ακεραιότητας και του στηρίγματος του ρινικού σκελετού μετά την ρινοπλαστική. Αυτό έχει σαν σκοπό να έχει σταθερά αποτελέσματα με την πάροδο του χρόνου αλλά και καλή λειτουργία της μύτης κατά την αναπνοή (Λειτουργική ρινοπλαστική).

Η κλασσική τεχνική οδηγούσε σε έλλειψη της ακεραιότητας της μύτης,κακή προβολή που οφείλετο στην υπερβολική διόρθωση των ανατομικών στοιχείων της μύτης.Η νέα τεχνική της Ανοικτής προσπέλασης στηρίζεται στην αναδημιουργία του ρινικού σκελετού παρά στην ελάττωση του πάσει θυσία.

Τι ακριβώς είναι η νέα τεχνική: open structure rhinoplasty.

  1. Η επέμβαση αρχίζει με μικρή τομή στην στυλίδα σαν ένα μικρό σκαλοπάτι
  2. Αποκολλούνται τα μαλακά μόρια αρχίζοντας από την άκρη της μύτης και καταλήγοντας στην ράχη.Αυτό όπως καταλαβαίνεται δίνει μια άριστη έκθεση της ανατομίας της μύτης. Ο πλαστικός χειρουργός μπορεί και βλέπει με τα μάτια του το πρόβλημα και έχοντας στην φαρέτρα του πολλές τεχνικές μπορεί να τις χρησιμοποιήσει ανάλογα με την εμπερία του.
  3. Οι χρόνοι που ακολοθούνται είναι οι ίδιοι με την κλασσική (κλειστή ρινοπλαστική) με την διαφορά ότι ο πλαστικός χειρουργός έχει μεγάλη ακρίβεια στο άκρο της μύτης (ακρορίνιο) αλλά και στο μέσο θόλο της μύτης.
  4. Η σύγκλειση είναι τυπική με 2-3 ράμματα 6-0 και τα υπόλλοιπα γίνονται όπως στην κλειστή ρινοπλαστική (ταμπόν,νάρθηκας κλπ).

Τεχνικές που εφαρμόζονται στο ακρορίνιο αλλά και το μέσο της μύτης

Κάτω τρίτο της μύτης (ακρορίνιο)

Α. Λέπτυνση των κάτω πτερυγιαίων χόνδρων με ακρίβεια αφήνοντας πάντα 6-7 mm για στήριγμα για διατήρηση της έξω ρινικής βαλβίδας και αποφυγή κολαψαρίσματος των ρουθουνιών στην εισπνοή και συρραφή μεταξύ των με 6-0 PDS

Β.Σμίκρυνση του μήκους της μύτης αφαιρώντας το ουριαίο διάφραγμα

Γ. Λήψη χόνδρου από το διάφραγμα είτε για λόγους σκολίωσης του διαφράγματος είτε για να χρησιμοποιηθεί σαν μόσχευμα στηρίγματος.

Δ.Σμίκρυνση του μήκους των κάτω πτερυγιαίων χόνδρων όπου απαιτείται και επανασυρραφή με PDS 6-0

Ε.Τοποθέτηση στηρίγματος από το διάφραγμα για strut μόσχευμα που στηρίζει το ακρορίνιο.

ΣΤ.Ανακατασκευή των κάτω πτερυγιαίων χόνδρων με επεξεργασία και ανάστροφη τοποθέτηση όταν απαιτείται

Ζ. Μόσχευμα ακρορινίου (tip graft) από διαφραγματικό ή ωτικό χόνδρο για επίτευξη προβολής του ακρορινίου και γενικά της μύτης.

Η.Τοποθέτηση over-lay μοσχεύματος πάνω στους χόνδρους (cup graft) για επίτευξη καλύτερης προβολής και αποφυγής του supra-tip deformity.

 

Στο μέσο τρίτο της μύτης

Α. Χόνδρινα μοσχεύματα μεταξύ διαφράγματος και άνω πτερυγιαίων χόνδρων (spreader grafts) για διατήρηση της ακεραιότητας της εσω ρινικής βαλβίδας και κατά συνέπεια καλής αναπνοής μετά την ρινοπλαστική.

Β. Οι υπόλοιποι χρόνοι της ρινοπλαστικής όπως αφαίρεση του ύβου (καμπούρας) και πλάγιες οστεοτομίες γίνονται όπως στην κλασσική κλειστή ρινοπλαστική

Γ. Αντιμετώπιση του μήκους των ρουθουνιών

Πλεονεκτήματα
1.Ακρίβεια στις διορθώσεις
2.Καλή λειτουργία της μύτης (Λειτουργική Ρινοπλαστική)
3.Προβλέψιμα αποτελέσματα
4.Σταθερά αποτελέσματα σε βάθος χρόνου.
5.Καλύτερη προβολή της μύτης
6.Η μικρή τομή εξαφανίζεται σε 1 εβδομάδα.

Μειονεκτήματα
Απαιτεί λίγο χρόνο παραπάνω κατά την εκτέλεση της

Προσωπική Εμπειρία
Εκτελούμε την νέα τεχνική από το 1999